Moje oświadczenie w związku z artykułem Faktu
W związku z dzisiejszym (tj. 3.czerwca 2017r.) artykułem Faktu, pt. „Zapomnieli, że zarabiają krocie” wyjaśniam, że nie zataiłem uposażenia jakie uzyskałem w 2016r. w związku z sprawowaniem mandatu Posła do PE .

Zgodnie z art. 3a ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 lipca 2014 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 187, poz. 1925, z późn.zm.), w dniu 26 kwietnia br. zostało złożone do Marszałka Sejmu moje oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016r. wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego (PIT). Dodatkowo do dokumentów przesłanych do Marszałka Sejmu dołączyłem PIT 28, który dotyczy kwoty uzyskanej z wynajmu domu (co zeznaje w pkt. IX oświadczenia o stanie majątku). Zostało również przesłane przez mnie oświadczenie o braku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w którym wykazuje dochody, jaki osiągnąłem w związku z pełnieniem funkcji Posła do Parlamentu Europejskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. Dochód jaki uzyskuje z pełnienia funkcji Posła do PE jest rozliczony w Belgii.

Oświadczam, że wypełniłem i przekazałem do Marszałka Sejmu wszystkie oświadczeni oraz dokumenty jakie są wymagane prawem (wg formularzy dostępnych na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/page.xsp/formularzeosw).

Dodatkowo upubliczniam złożone przeze mnie oświadczenie o braku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika uposażenie jakie uzyskałem w związku z pełnieniem funkcji posła do Parlamentu Europejskiego.