SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-fenylo-2-(1-pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (α-pirolidynowalerofenon, α-PVP) środkom kontroli

SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli

SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooxazolo-2-aminy (4,4′-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontrolnym

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego

OPINIA w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji odnoszące się do przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

OPINIA Dostosowywanie prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

RAPORT Transforming eHealth into a political and economic advantage