Superkomputery dla Polski
Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie ws. wspólnego przedsięwzięcia, które stanie się podstawą utworzenia sieci superkomputerów w 2019 r. Byłem sprawozdawcą z ramienia EPP – European People’s Party.
Chodzi o tzw. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC). Do tej pory zainteresowanie inicjatywą wyraziło ok. 15 krajów członkowskich, w tym Polska. Wkład finansowy UE, zgodnie z obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi, ma wynieść 486 mln euro – podobną wysokość osiągnie składka państw uczestniczących. Dodatkowo, zakłada się również wkład finansowy i rzeczowy prywatnych partnerów wchodzących w skład EuroHPC. W ostateczności miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.
Mam nadzieję, że Polska wykorzysta tą inicjatywę wspólnotową, której celem jest utworzenie europejskiego systemu komputerów dużej mocy obliczeniowej. Inicjatywa ma umożliwić krajom Unii Europejskiej budowę superkomputerów i konkurowanie w tym obszarze ze światowymi liderami w dziedzinie – takimi jak USA, Chiny czy Japonia. W Europie istnieje pilna potrzeba wspólnego inwestowania w celu pozyskania i zaoferowania europejskim użytkownikom z sektora naukowego i przemysłowego infrastruktury HPC na najwyższym światowym poziomie.


Obliczenia wielkiej skali odgrywają kluczową rolę w mierzeniu się z poważnymi wyzwaniami naukowymi i społecznymi, takimi jak wczesne wykrywanie i leczenie chorób, opracowywanie nowych terapii w oparciu o medycynę spersonalizowaną i precyzyjną; poznawanie funkcjonowania ludzkiego mózgu; przewidywanie zmian klimatu; zapobieganie klęskom żywiołowym na dużą skalę i zarządzanie działaniami w przypadku ich wystąpienia; oraz przyspieszenie projektowania nowych materiałów.
Zastosowanie HPC ma coraz większy decydujący wpływ na przemysł i działalność gospodarczą, gdyż znacząco skraca cykle projektowania i produkcji, minimalizuje koszty, zwiększa efektywność wykorzystania zasobów i skraca oraz optymalizuje procesy podejmowania decyzji. Ma również zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej, na przykład przy opracowywaniu zaawansowanych technologii szyfrowania, rozpoznawaniu źródeł cyberataków i reagowaniu lub też w symulacjach z dziedziny energii jądrowej.
Wierzę, że przystąpienie Polski do EuroHPC przysłuży się nie tylko umiędzynarodowieniu polskiej nauki i podnoszeniu jakości badań, ale będzie mieć pozytywne wpływ na rozwój polskiej gospodarki.