Parlament Europejski przyjął raport 5G
Sprawozdanie wzywa do przyspieszenia i uskutecznienia realizacji celów w zakresie dostępu do szybkiego internetu oraz szerszego wykorzystania przez obywateli technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dokument stanowi część nowego pakietu telekomunikacyjnego.

5G to coś więcej niż mobilna rewolucja, to silnik innowacji, który przyczyni się do wielu istotnych zmian w różnych branżach, rozwoju modeli biznesowych i tworzenie nowych sieci wysokiej jakości (sieci bardzo dużej pojemności) i wysokiej jakości usług.

Rozwój sieci 5G będzie katalizatorem nowych inwestycji i innowacji, zwiększających możliwość zrealizowania ambitnego celu by do 2025 r. wszystkie obszary miejskie i główne naziemne szlaki transportowe dysponowały ciągłością zasięgu sieci 5G, biorąc pod uwagę obecnie istniejące pokrycie sieciami 4G rzędu 86%. Z tego też względu, istnieje konieczność wprowadzania dodatkowych instrumentów i środków finansowych wspierających inwestycje oraz modernizację sieci szerokopasmowych.

Inwestycje są jednym z kluczowych elementów dla osiągnięcia celów 5G, więc musimy uprościć ramy prawne, elastyczne modele współinwestycji, długoterminową pewność i przewidywalność, równe szanse w Europie w tym obszarze oraz warunki dla odpowiedniego zwrotu inwestycji, mając na uwadze wymiar biznesowy i społeczny.

Wśród innych istotnych elementów są:
1) W celu określenia zapotrzebowania rynku na nowe, 5G usługi i produkty.
2) Aby spełnić wszystkie warunki techniczne. Systemy 5G muszą być w stanie działać w bardzo szerokim zakresie częstotliwości od 1GHz do 100GHz, w przyszłości do 300GHz.
3) Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron i wspólne opracowanie harmonogramu. Ważne jest, aby współpraca z wszystkimi zainteresowanymi stronami i odpowiednie inwestycje w celu spełnienia wszystkich warunków w wymaganym czasie.
4) zapewnienie silnej podstawy finansowania planu działań 5G, także ze źródeł publicznych – tam, gdzie jest to potrzebne. Oznacza to utrzymanie i rozwój finansowania planu działania 5G w następnych wieloletnich ramach finansowych 2020-2027.
5) Zacząć od spójnych i terminowych działań na poziomie regionu i miasta.
6) Dostosowanie umiejętności do wyzwań 5G i gigabitowych społeczeństw.
7) Zapewnienie właściwego poziomu interoperacyjności i standaryzacji.

Wreszcie musimy być otwarci, nie zapominać o możliwym partnerze! Na szczeblu europejskim kluczowe znaczenie ma opracowanie szczegółowych planów działania ułatwiających małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do 5G uczestniczącej platformy szerokopasmowej – ważne jest, aby wykorzystać wszystkie możliwe zasoby do najlepszych modeli inwestycyjnych.