Infrastruktura sieci 5G
Infrastruktura sieci 5G w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to świetna inicjatywa autorstwa Komisji, producentów, operatorów, MŚP oraz badaczy w celu zapewnienia rozwiązań i standardów dla wszechobecnej infrastruktury łączności nowej generacji, która będzie w użyciu w przyszłej dekadzie. Dla Europy jest to dobry punkt wyjścia dla odzyskania pozycji lidera w dziedzinie nowych systemów komunikacyjnych. Jest to ważne narzędzie umożliwiające utrzymanie czołowej pozycji wśród światowej konkurencji oraz opracowanie przyszłych standardów.
Europa potrzebuje ambitnego paneuropejskiego celu, który pobudzi europejski sektor usług telekomunikacyjnych w celu terminowego uruchomienia sieci 5G. Ambicją Europy powinno być przodowanie, a nie podążanie za innymi na drodze do stosowania sieci 5G. Europa nie powinna mieć opóźnień w komercyjnym zastosowaniu sieci 5G. Sieć 5G pojawi się w 2018 r. (pierwsze prenormalizacyjne testy sieci z użyciem przedkomercyjnego sprzętu) oraz później w 2020 r. (pierwsze sieci z komercyjnym sprzętem).
1. Czy Komisja planuje przedstawić dokładny harmonogram prac przedstawiający europejski plan instalowania sieci 5G w celu pobudzenia europejskiego sektora usług telekomunikacyjnych? Czy planuje ona wyznaczyć ambitny i zdecydowany cel dotyczący rozbudowy sieci 5G, tak jak zrobiły to Korea i Japonia, które ogłosiły, że planują uruchomić sieć 5G w ciągu kilku lat?
2. W jaki sposób Komisja planuje wesprzeć inicjatywę 5G PPP, aby sieć 5G stała się głównym napędem i warunkiem wstępnym stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Europie oraz jej inicjatywą przewodnią?
Odpowiedź udzielona przez komisarza Günthera Oettingera w imieniu KE:
Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie 5G (5G–PPP) jest głównym narzędziem, przy pomocy którego Komisja tworzy strukturę europejskich badań nad sieciami 5G. Partnerstwo to umożliwiło stworzenie imponującego wachlarza projektów badawczych dotyczących 5G, których celem jest opracowanie technologii i sprzętu dla infrastruktury sieci nowej generacji. Przedsiębiorstwa z Europy mają dobrą pozycję, ponieważ posiadają 40 % udziału w rynku infrastruktury sieciowej. Europa dąży do utrzymania się w czołówce w tej branży, a także pragnie bez zbędnej zwłoki uruchomić na swoim terytorium usługi i systemy w zakresie łączności 5G.
1) Europa postrzega rolę 5G jako docelowej infrastruktury cyfrowej dla całej gospodarki i całego społeczeństwa. Komisja rozpoczyna obecnie rozmowy z europejską branżą telekomunikacyjną w sprawie uzupełnienia osiągnięć 5G-PPP w dziedzinie badań i innowacji jasnymi planami przygotowań do prezentacji przykładów i wdrożenia sieci 5G. Plany te będą realizowane we współpracy z podmiotami międzynarodowymi, w szczególności w zakresie przydziału częstotliwości i normalizacji w skali globalnej. Łączność jest niezbędnym elementem jednolitego rynku cyfrowego, Komisja zamierza więc opracować listę wszystkich działań niezbędnych do sprawnego wdrożenia sieci 5G, które najlepiej przysłużą się konkurencyjności europejskiego przemysłu.
2) W pierwszej fazie projektu 5G-PPP powstaną zręby technologii i standardów dla mobilnej i stacjonarnej łączności 5G. Pod koniec 2016 r. rozpocznie się druga faza, w której technologie zostaną skierowane do demonstratorów i na stanowiska badawcze. 5G-PPP będzie także obejmować rozstrzygające decyzje dotyczące przełożenia wyników badawczych na proces normalizacji i wytyczne polityczne. Partnerstwo to będzie również wspierać technologię 5G jako główny czynnik rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.