Głosowanie: Dopalacze i Robotyka


Na dzisiejszym posiedzeniu komisji LIBE odbyły się pomyślne głosowania nad raportami, których jestem sprawozdawcą.

Głosowanie nad raportem w sprawie dopalaczy:

Odbyło się głosowanie raportu w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych. Zmiany te mają na celu usprawnienie przeprowadzania analizy i oceny ryzyka dotyczących tzw. dopalaczy, a tym samym zapewnienia lepszej ochrony przed negatywnymi skutkami ich stosowania.

Głosowanie nad opinią w sprawie rozwoju robotyki w UE:

 

Odbyło się także głosowanie opinii zawierającej zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki. Opinia zawiera szereg rekomendacji  z zakresu ochrony praw podstawowych, w szczególności ochrony danych osobowych i prywatności, bezpieczeństwa danych i ich przepływów, dotyczących rozwoju robotyki oraz sztucznej inteligencji.