Digital Health Literacy
Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim inicjatorom nie tylko tego spotkania, ale sprawozdanie, które zostało przygotowane w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w sprawie „Cyfrowej wiedzy o zdrowiu – na rzecz opieki zdrowotnej przyjaznej obywatelom w Europie w czasach zmian demograficznych”.


Jest to bardzo inspirujący Raport, z konkretną analizą wielu problemów i wyzwań oraz odpowiednimi wnioskami.

Świadomość pacjentów na temat nowych możliwości wynikających z rozwiązań w zakresie e-zdrowia stanowi sedno paradygmatu zmian: od modelu zorientowanego głównie na choroby do modelu koncentrującego się na pacjencie skoncentrowanego na zapobieganiu.

1. Dlaczego jest to ważne?

Obywatele europejscy często nie posiadają umiejętności niezbędnych do znalezienia, zrozumienia i oceny informacji zdrowotnych online i zastosowania swojej wiedzy do podejmowania decyzji zdrowotnych

– Zgodnie z przedstawionym przez Komisję planem działań na rzecz e-zdrowia na lata 2012-2020 (COM (2012) 736 final) jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu e-zdrowia jest:
brak świadomości i zaufania do rozwiązań dotyczących zdrowia pacjentów, obywateli i pracowników służby zdrowia.

– Cyfrowi pacjenci w stanie zdrowia mogą odgrywać bardziej aktywną rolę w samorządzie w zakresie zdrowia, co skutkuje lepszą profilaktyką, przestrzeganiem zdrowszego trybu życia i lepszymi wynikami zdrowotnymi oraz rozwijaniem odpowiedzialności za własne zdrowie, a ponadto – opracowaniem modelu współodpowiedzialności wspólnie przez pacjentów i lekarzy,

Europa jest już zaangażowana w zwiększanie umiejętności cyfrowych obywateli, aby mogli odgrywać bardziej aktywną rolę w zarządzaniu własnym zdrowiem.

Aby wzmocnić pozycję pacjentów, musimy poprawić:

A. postawy, kompetencje i umiejętności pracowników służby zdrowia w zakresie komunikowania się z pacjentami, ich edukacji i przyjęcia udziału pacjentów we współodpowiedzialnych modelach dbania o zdrowie za pomocą narzędzi cyfrowych,

B. Umiejętność zdrowotna, czyli zdolność do podejmowania zdrowych decyzji zdrowotnych w kontekście codziennego życia – w domu, w społeczności, w miejscu pracy, w systemie opieki zdrowotnej, na rynku i na arenie politycznej. Wymaga to zajęcia się wszystkimi działaniami edukacyjnymi skoncentrowanymi na pacjentach w zakresie zmiany postaw, rozwijania kompetencji i umiejętności. I uczyń to w sposób integracyjny.

C. Profesjonalne umiejętności cyfrowe skierowane do lekarzy i wszystkich osób zaangażowanych w systemy opieki zdrowotnej (powinny znaleźć się w programach nauczania) z wyraźnym celem: być bardziej innowacyjnym i odważnym w korzystaniu z nowych możliwości cyfrowych.

2. Jakie są priorytety ogólne?

uniknięcie rozdrobnienia cyfrowego rozwoju umiejętności zdrowotnych, również terytorialnie. Zdrowie, wiedza na temat zdrowia i cyfrowa wiedza na temat zdrowia są częścią europejskiego modelu dobrobytu, dlatego potrzebujemy odpowiednich narzędzi, aby wspierać tę alfabetyzację dostępną w Europie, zrozumiałą dla ludzi, możliwą do wdrożenia we wszystkich krajach.

aby uniknąć zbędnych różnic między krajami i rozwiązaniami, gdy mówimy o instytucjonalnych, technicznych i infrastrukturalnych ramach rozwoju e-zdrowia.

3. Jak osiągnąć:

Istnieje potrzeba silniejszych powiązań między cyfrowym rozwojem zdrowia a działaniami badawczymi w europejskich ośrodkach badawczych i laboratoriach przemysłowych,
istnieje wiele elementów infrastruktury cyfrowej infrastruktury zdrowia: schematy interoperacyjności, platformy chmurowe, otwarte warstwy integracyjne, wydajne obliczenia, sieci AI, 5G, rozwój Internetu przedmiotów, infrastruktura danych. Te nowe możliwości umożliwią dzielenie się zaawansowanymi technikami medycznymi znanymi obecnie tylko w niektórych ograniczonych obszarach, dostępność danych, monitorowanie w czasie rzeczywistym, schematy udostępniania danych, zdolność przetwarzania danych – mają kluczowe znaczenie dla ukierunkowanej na badania, opieki zdrowotnej i rozwoju opieki zdrowotnej opartej na danych.

Jest to jedyny sposób, aby modele opieki zdrowotnej były bardziej zorientowane na spersonalizowane usługi, profilaktykę, skoncentrowane na zintegrowanej opiece,
musimy zmienić kształt systemu opieki zdrowotnej, optymalizując przydział zasobów i obniżając koszty opieki zdrowotnej poprzez bardziej wydajną koordynację opieki, powinniśmy przyspieszyć opracowywanie zaleceń politycznych na poziomie UE, koncentrując się na tym, jak najlepiej stymulować powstającą srebrną gospodarkę w Europie. Może również zaistnieć potrzeba obniżenia barier w celu stworzenia odpowiednich produktów i usług oraz zwiększenia skali nowych rozwiązań dla starzejącej się populacji, musimy rozwijać wykorzystanie robotów i inteligentnych maszyn uczących się do wspierania osób starszych z niepełnosprawnościami, ale wymaga to nowego modelu relacji między pacjentami i tymi konkretnymi sztucznymi sztucznymi inteligencjami, lub – kiedy rozważamy pomoc dla ludzi, chatbotów – na lepsze, przejrzysta komunikacja, unikanie zagrożeń emocjonalnych zależności. Tak więc kwestia etyki poprzez projektowanie zaimplementowana w urządzeniach, maszynach, produktach i usługach opartych na automatycznych systemach decyzyjnych i algorytmach – jest kluczowa.

Opieka zdrowotna zmienia się w kierunku większego zaangażowania pacjentów. Wymaga to umiejętności cyfrowych (jest to oczywiste !!!), włączenia, ułatwiania komunikacji, zapewnienia większego zaufania między pracownikami służby zdrowia i specjalistami, aby móc poradzić sobie z informacjami i aktywnie wzmacniać pozycję pacjentów i angażować ich w ich stan zdrowia. Zaangażowanie pacjentów w ten proces zmian ma kluczowe znaczenie.

4. Jakie są kluczowe warunki do osiągnięcia tych celów?

pierwszy, najważniejszy czynnik to: UCZESTNICTWO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH STRON I WSPÓŁPRACY, ale także, W TYM WIELU LIDERÓW !!!!!

Dlaczego potrzebujesz przywództwa i współpracy między ICT a zdrowiem, aby:

1. Łączyć odległe, wiejskie i zaniedbane społeczności z ośrodkami referencyjnymi i opieką ekspercką,
2. Ułatwić komunikację między pracownikami służby zdrowia, specjalistami i pacjentami;
3. Poprawić jakość opieki poprzez cyfrowe rozwiązania diagnostyczne, systemy wspomagania decyzji klinicznych, monitorowanie przestrzegania przez pacjentów zasad leczenia,
4. Optymalizować alokację zasobów i obniżanie kosztów opieki zdrowotnej poprzez bardziej wydajną koordynację opieki
5. Poprawić zarządzania danymi w celu monitorowania, raportowania, rozliczalności.

Stworzyć właściwe warunki dla rozwiązań Digital Health dla Europy, to powinno być naszym celem, opartym nie tylko na współpracy wszystkich zainteresowanych stron (w pionie i poziomie), ale także na ZAUFANIU !!!!

Pacjenci powinni czuć się pewnie używając nowych technologii i komunikować się z lekarzami osobiście i za pośrednictwem platform telemedycznych!

Bez programu rozwijania Cyfrowej Literatury Zdrowotnej będzie to niemożliwe!