Debata o Demokracji w PE
Podstawowe pytanie brzmi: jak uczynić demokrację odporną?


Żyjemy w czasach, gdy demokracja jest kwestionowana. W niektórych miejscach demokracja przekształca się w plebiscytowy autorytaryzm, w którym sprowadza się do urn wyborczych, a państwo stara się kontrolować społeczeństwo, ograniczając swobody obywatelskie – podporządkowując sądownictwo, przejmując kontrolę nad mediami, ograniczając przestrzeń dla niezależnego społeczeństwa obywatelskiego.

 

CO TO ZNACZY: DEMOKRACJA ODPOWIEDZIALNA?

Potrzebne są pewne zabezpieczenia dla utrzymania demokracji i wzorców demokratycznych:

– instytucjonalne: związane z zasadą praworządności, zasadą rozdziału uprawnień, pełnym przestrzeganiem wartości Traktatu,

– praktyczne: co oznacza wiedzę obywateli, jak być obywatelem i co to naprawdę oznacza obywatelstwo – na poziomie krajowym i europejskim w odniesieniu do właściwej tożsamości,

– kulturowe i mentalne: wiąże się w szerokim tego słowa znaczeniu z fenomenem piśmienności! Kluczowe znaczenie ma umiejętność korzystania z mediów i informacji. Umiejętność korzystania z technologii cyfrowej jest niezbędna – aby pomóc użytkownikom poruszać się po środowisku cyfrowym. Znajomość nauki jest potrzebna. Edukacja jest niezbędna, a krytyczne myślenie jest podstawowe. Znajomość obywatelstwa jest jedną z najważniejszych kwestii.

JAK WYGLĄDAJĄ DEMOKRACJE?

Co możemy zobaczyć, patrząc na indeksy Demokracji:

• Demokracja stanęła w obliczu najpoważniejszego kryzysu od dziesięcioleci – w 2017 i 2018 r. Jako podstawowe założenia, w tym gwarancje wolnych i uczciwych wyborów, prawa mniejszości, wolność prasy i praworządność – została zaatakowana na całym świecie
• Siedemdziesiąt jeden krajów poniosło straty netto w zakresie praw politycznych i swobód obywatelskich, a tylko 35 zarejestrowało zyski. Był to dwunasty z rzędu rok spadku globalnej wolności,
• Minęła dekada odkąd Larry Diamond, politolog ze Stanford University, przedstawił ideę globalnej „demokratycznej recesji”. Niektóre indeksy pokazują, że ten niepożądany trend pozostaje niezmiennie aktualny. Mniej niż 5% światowej populacji żyje obecnie w „pełnej demokracji”.

Musimy się obudzić !!!

Żyjemy w określonym czasie. To ERA POST-TRUTH rozwija się w wielu krajach, pośród wielu kultur i środowisk politycznych. Stajemy wobec ekosystemu niebezpieczeństw po-prawdzie, a także z POPULISM i ILLIBERAL DEMOKRACJA.

Istnieje duży wpływ populizmu – na nasze życie, na demokracje, modele kształtowania opinii publicznej. Liberalna demokracja jako obszar wspólnego rozwiązywania problemów, poszanowania mniejszości i wszystkich partnerów, polityka oparta na dowodach – jest zagrożona.

Fałszywe wiadomości są symptomami rzeczywistości post-prawdy. Eko-system fałszywych wiadomości jest związany z dominacją mowy nienawiści w publicznych dyskursach. Możemy zaobserwować podwójne użycie mowy nienawiści w publicznych dyskursach.

Z jednej strony nie są tak nienawistni. Agenci tych dyskursów prezentują się jako wielcy słudzy państwa i tworzą odniesienia do wspólnych poglądów przedstawianych przez większość społeczeństwa. I robią to – w pełni populistyczny sposób, ale jednocześnie z silnym przekonaniem uzasadnionym zwycięskimi wyborami.

Ale z drugiej – jasne jest, że te dyskursy zapewniają prawdziwą nienawiść, wykluczenie różnych grup. Oparte na negatywnych stereotypach, nie oparte na zrozumieniu różnorodności i empatii. W tym przypadku tożsamość buduje się jako: przeciwko różnorodności! Emocje są kluczowe!

Jest to bardzo silna kombinacja budowania pewnych zagrożeń w przestrzeni publicznej i dawania gwarancji, że potężny autorytet będzie w stanie wdrażać i chronić ludzi. To jest wiadomość manipulacyjna!

Podważa bardzo potrzebny wzór społeczeństwa otwartego. Społeczeństwa post-prawdy są bardzo często zamknięte i skrajnie spolaryzowane. Wszystko jest PODZIELONE i POLARYZOWANE.

Jedna część społeczeństwa stoi naprzeciw drugiej, a oni walczą. Wyjaśnijmy: TO JEST WOJNA!

Jest to tak zwany negatywny zmieniacz gry dla DEMOKRACJI W SWOJEJ NATURZE: otwartość, dialog, wymiana poglądów, oparte na dowodach polityki pozwalające rozwiązywać problemy, pełne poszanowanie różnorodności, krytyczne myślenie.

Dezinformacja tworzy dezinformację, dezinformacja tworzy nieporozumienia. Nieporozumienia skorelowane z czynnikami post-prawdy podważają zaufanie. Lub zbudował szczególny rodzaj zaufania jako tło quasi-religijnych wspólnot stojących w obliczu prawdziwego, otwartego społeczeństwa obywatelskiego!

A w najgorszym przypadku – nie ma jasnych, wiarygodnych punktów odniesienia dla kształtowania opinii publicznej w neutralny sposób.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

Istnieje wiele przykładów dyskryminacyjnych ograniczeń ustanowionych przez władze publiczne w niektórych krajach w odniesieniu do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i skoncentrowanych na zatrzymaniu finansowego wsparcia dla tych, którymi są: praca z uchodźcami, aktywna w obszarze praw LGBTI, obrona niezależnych prawników , protestując przeciwko propagandzie mediów publicznych, wzywając do lekcji w szkołach na temat zjawiska nienawiści. Istnieje wiele przykładów prób wykluczenia niektórych organizacji pozarządowych z dostępu nie tylko do publicznych pieniędzy, ale także wykluczenia ich z kluczowych praw – takich jak wolność zgromadzeń, udział w publicznych konsultacjach itp.

W raporcie FRA z 2017 r. Przedstawiono niektóre kluczowe zalecenia, koncentrujące się na:

– zachęcanie i zapewnianie właściwego finansowania GUS pracując nad ochroną i promocją podstawowych wartości UE w zakresie praw podstawowych, demokracji i rządów prawa, w tym dla małych organizacji społecznych,

– poprawa nie tylko dostępności źródeł finansowych, ale także uproszczenie sposobów składania wniosków i odpowiedzialności –

– wspieranie europejskiej sieci wymiany doświadczeń GUS,

– zapewnienie pełnego wsparcia instytucji publicznych dla GUS: w kategoriach finansowych, w ramach prawnych, w dialogu na temat wielu rozwiązań – w celu tworzenia niedyskryminujących i bezstronnych stosunków między władzami a społeczeństwem obywatelskim.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE JAKO WSPÓŁCZESNA WARTOŚĆ EUROPEJSKA.

W tych mylących czasach nie wolno nam zapominać, co stanowi esencję demokracji, jej siły życiowej.

Jest to udział obywateli w podejmowaniu decyzji i stanowieniu prawa, ich wkład w realizację polityki. Model demokracji uczestniczącej jest szansą dla Europy.

Tylko obywatele, zorganizowani jako społeczeństwo obywatelskie, mogą zapewnić, że nasza demokracja jest żywa i odporna. To społeczeństwo obywatelskie naucza, jak uczestniczyć w demokratycznym społeczeństwie. Pokazują one: jak prowadzić dialog pomiędzy różnymi, a nawet sprzecznymi poglądami. Budują zaufanie między jednostkami a grupami społecznymi i politycznymi. Wydają energię niezbędną do obrony praw obywatelskich, ochrony mniejszości i zapewnienia, że ​​nikt nie czuje się dyskryminowany. To właśnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) uczą nas prawdziwej lekcji: jak powinna funkcjonować demokracja. Dzięki nim stajemy się świadomymi obywatelami, świadomymi naszych praw i naszej wartości. To jest fundament demokracji.

Ale społeczeństwo obywatelskie potrzebuje funduszy, aby realizować swoje cele – niezależnie.

Dlatego w Parlamencie Europejskim pracujemy od ponad roku nad stworzeniem nowego mechanizmu finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które promują i chronią europejskie wartości, takie jak demokracja, praworządność, prawa podstawowe i dialog społeczny. W kwietniu 2018 r. Przyjęliśmy rezolucję wzywającą do zwiększenia funduszy dla organizacji działających na szczeblu lokalnym i krajowym. Następnie podjęliśmy próbę przekształcenia programu „Prawa i wartości”, zaproponowanego przez Komisję Europejską w maju, aby służyć dokładnie tym celom.

Zasugerowaliśmy utworzenie nowego komponentu programu: elementu „wartości Unii”, który wspierałby organizacje społeczeństwa obywatelskiego kwotą 850 milionów euro w wieloletnim budżecie UE po 2020 r.

Wzywa również do ułatwienia dostępu do finansowania inicjatyw oddolnych, w których obciążenia biurokratyczne związane z dotacjami UE były zbyt duże i uciążliwe. I oczywiście – istnieje sposób bezpośredniego finansowania działalności GUS przez instytucje UE, z poziomu UE.

Opowiadamy się za utworzeniem punktów kontaktowych dla programów w każdym państwie członkowskim UE. Ważne jest, aby zapewniały bezstronne i kompetentne wskazówki i orientację na beneficjentów.

Powinno być oczywiste, że program nie może być postrzegany jako narzędzie promowania jednej ideologii: liberalnej, konserwatywnej czy jakiejkolwiek innej.

Chodzi o promowanie demokratycznego dialogu między wszystkimi obywatelami, którzy mogą mieć bardzo różne poglądy na świat.

Chodzi o wspieranie szerokiego zestawu naszych wspólnych wartości europejskich, które wszyscy już dawno popełniliśmy – ludzkiej godności, równości, demokracji i rządów prawa. Wartości te mają charakter integracyjny. Razem stworzyli scenę dla każdego z nas – bez względu na przynależność polityczną i preferencje ideologiczne – aby spotkać się we wzajemnym szacunku.

Głęboko wierzę, że jeśli te rozwiązania zostaną uwzględnione przez Radę UE (rozpoczęły się właśnie rozmowy trójstronne!), Demokracja w Europie zostanie znacznie wzmocniona, a wielki projekt europejski otrzyma potrzebny impuls!

WIELKIE ZNACZENIE WZMOCNIENIA DEMOKRACJI POPRZEZ ZWIĘKSZENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO!

Musimy uniknąć historycznych powtórzeń. Musimy uniknąć postawy opisanej przez Ericha Fromma wiele lat temu, odnosząc się do początku faszyzmu: ucieczki od wolności!

Teraz Timothy Snyder rozważa współczesne problemy z wolnością w książce: „Droga do wolności”.

Obecna interpretacja tego zjawiska może doprowadzić nas do pewnego rodzaju FAUSTIAN DEAL.

Oznacza to po prostu, że istnieje tzw. „Demokracja kierowana” z „brakiem wolności”.

Ale jest to oferta skierowana do nas przez potężne władze, przez przywódców politycznych jako „siłaczy”, poprzez emocjonalne, często ukryte przesłania.

Tak więc możemy wybrać, możemy dokonać „kompromisu” i zastąpić „wolność” – „bezpieczeństwem”, „bezpieczeństwem”, „stabilnością” …..

Jakie wartości i postawy wybieramy, w jakich warunkach?