SME Circle przyjęło mój raport o 5G
SME Circle z EPP – EPP – European People’s Party przyjęło mój dokument o zaangażowaniu MŚP w rozwój technologii 5G, prezentowany przeze mnie wczoraj podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Określa on kluczowe punkty i wymogi dla wdrożenia 5G, aby małe firmy mogły odnieść sukces. Są to uproszczenie ramy prawne, elastyczne modele współinwestycyjne, długoterminowa pewność i przewidywalność, zaangażowanie wszystkich partnerów, w tym mniejszych firm, a także bodziec do popytu na rynku.

5G to coś więcej niż mobilna rewolucja. Będzie promować innowacje, dokonywać głębokich zmian w różnych branżach i umożliwi rozwój nowych modeli biznesowych i wysokiej jakości usług. Infrastruktura 5G stanie się firmą, w której Europa musi odgrywać dominującą rolę „- powiedział Członek Zarządu SME Circle, Michał Boni, sprawozdawczyni EPP ds. Europejskiego gigabitowego społeczeństwa i planu działania 5G.

Przewodniczący SME Circle Markus Pieper podkreśla znaczenie 5G dla MŚP: „Korzyści dla MŚP są dwojakie: z jednej strony mogą zyskać dzięki uczestnictwu w rozwoju infrastruktury. Z drugiej strony mniejsze firmy będą czerpać korzyści z modernizacji infrastruktury. MŚP będą mogły łączyć maszyny w czasie rzeczywistym, a tym samym zrealizować dostosowane rozwiązania dla indywidualnego klienta „.

Raport:

 

I. Wstęp.

5G odnosi się do przyszłości, piątej generacji mobilnych technologii telekomunikacyjnych w sieci. Chociaż badania nad charakterystyką techniczną i potencjalnymi zastosowaniami 5G są w toku, oczekuje się, że 5G będzie stanowić główny krok naprzód od obecnych technologii telekomunikacyjnych, do rewolucyjnych zmian w interfejsach radiowych i wykorzystaniu widma. Na podstawie aktualnych trendów i potencjalnych zastosowań sieci 5G będą szybsze, zawsze dostępne, wysoce niezawodne i skuteczne w obsłudze bardzo dużej liczby urządzeń (w tym inteligentnych obiektów w Internecie rzeczy).

Wspiera świat, w którym „każdy i cokolwiek będzie połączony w dowolnym momencie i miejscu”. Na podstawie wcześniejszych pokoleń technologii mobilnych większe powiązania wspierane przez 5G mogą pobudzać wzrost gospodarczy, nie tylko w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ale w wielu dziedzinach gospodarki: sieci 5G będą tworzyć nowe i coraz bardziej produkty oszczędzające energię, usługi i innowacyjne modele biznesowe.

UE udziela wsparcia finansowego na badania dt. 5G i zawarła porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju technologii 5G z Koreą Południową, Japonią i Chinami. Wysiłki te mają przyczynić się do silnej europejskiej gospodarki cyfrowej, pomagając europejskim przedsiębiorstwom wygrać znaczący udział rynków związanych z siecią komórkową nowej generacji. Wielkim wkładem i beneficjentem będą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

II. Krytyczne wymagania dotyczące wdrożenia 5G i gigabitowego społeczeństwa.

1. Nowe ramy prawne: Potrzebujemy uproszczenia wielu reguł, które powinny być ukierunkowane na przyszłość, proinwestycje i proinnowacyjność, koncentrując się na konkurencji opartej na infrastrukturze, która oferuje potencjał skutecznej regulacji i umożliwia sprawiedliwe działania i długoterminowy zwrot z inwestycji;

2. Jasne ramy dla rozwoju inwestycji: przewidywalne, a przynoszące dostateczne zyski, w oparciu o pewność, mające na celu rozwiązania długoterminowe i 25-letnie okresy licencji. Musimy zaangażować prywatne i publiczne źródła finansowania. Plan działania w zakresie 5G będzie wymagał finansowania przez następne wieloletnie ramy finansowe 2020-2027.

3. Nowa harmonizacja instytucjonalna: zharmonizowane decyzje dotyczące widma radiowego są konieczne, począwszy od decyzji o 700 MHz i we wszystkich państwach członkowskich do 2020 r. Nie mamy czasu na dalsze opóźnienia. Potrzebne jest terminowe przyporządkowanie.

4. Unikanie rozdrobnienia: Istnieje wiele aspektów związanych z różnicami terytorialnymi (miejsko-wiejski), postępem we wdrażaniu prawa UE. Obecnie możemy zaobserwować inny zasięg dostępności 30 Mb / s – 71% domów w całej UE. Około 50% domów w UE objęto sieciami zapewniającymi prędkość łącza mniej niż 100 Mb / s. Ale tylko 11% wszystkich domów ma abonamenty z prędkością 100 Mb / s +. Istniejące zróżnicowanie obszarów miejskich i wiejskich prowadzi do różnych modeli biznesowych – problemu, który należy rozwiązać.

5. Odpowiednia mapa drogowa – wymagająca dobrego harmonogramu, dobrze zaprojektowanych oczekiwań, listy wymaganych decyzji i ram, analiza możliwych korzyści i działań ukierunkowanych. Rozwój zintegrowanych rozwiązań, testów i pilotów na wielką skalę – jest konieczny we wszystkich sektorach i krajach jednocześnie. Wymagana jest znormalizowana mapa drogowa dla każdego sektora, oparta na procesach branżowych.

6. Współpraca wszystkich zainteresowanych stron: Potrzebujemy skutecznej współpracy różnych podmiotów: WE, RSPG, BEREC, MS, biznesu, MŚP, miast i władz regionalnych. Pierwszy krok jest kluczowy: terminowe wdrożenie zmian we wszystkich krajowych planach szerokopasmowych (z zaleceniami krajowymi) – z odpowiednim składem podejścia opartego na wielu technologiach – FTTH, Wi Fi, G.fast, 2 G, telewizja kablowa, i odpowiednią elastyczność regulacyjną.

7. Odpowiednia wiedza: Ważne jest, aby uniknąć wykluczania niektórych grup społecznych, zwłaszcza osób zamieszkujących obszary wiejskie i starsze pokolenia. Ponadto – musimy wspierać rozwój cyfrowych umiejętności i poprawić umiejętności korzystania z technologii cyfrowych – jest to nieuniknione w ramach Planu Działań na rzecz udostępnienia wszystkim konsumentom możliwości, które mogą być dostępne w odniesieniu do nowego 5G środowiska pracy w najbliższej przyszłości.

8. Ustalenie zapotrzebowania rynku na nowe, oparte na 5G usługi i produkty. Kluczowe znaczenie ma jasne zrozumienie tego, co 5G oznacza dla konsumentów i wszystkich gałęzi przemysłu, dla każdego z nas. Następna generacja wszechobecnej bardzo wysokiej infrastruktury szerokopasmowej będzie wspierać procesy we wszystkich sektorach gospodarki (sektor publiczny, służba zdrowia, energia, usługi komunalne, produkcja, transport, przemysł motoryzacyjny, wirtualna rzeczywistość (VR)), gry online itd. Wykorzystując narzędzia wirtualnej rzeczywistości, a także komunikację w systemie m2m, znaczące dla IoT) oraz zapewniają elastyczne i bardzo zindywidualizowane usługi, które poprawiają życie każdego obywatela. Potrzebna jest lista korzyści i zalet dla ludzi – a także wpływów 5G.

III. Wniosek.

Nadszedł czas, aby spotkać się i kształtować nową erę 5G. W tym celu kluczowe jest zbudowanie zrównoważonego ekosystemu, zapraszając wszystkich interesariuszy branży – producentów, operatorów telekomunikacyjnych, uniwersytetów, analityków branżowych, dostawców systemów, inwestorów, decydentów i dostawców sprzętu pomiarowego, reprezentujących szeroki zakres zainteresowań i wiedzy fachowej – podzielić się swoimi perspektywami na temat tego, jak 5G rozwinie się w ciągu najbliższych kilku lat, a także możliwości i wyzwania związane z komercjalizacją tych technologii.

Plan działania 5G przedstawiony przez Komisję Europejską zachęca pionowo i MŚP do stworzenia nowej generacji połączeń. Partnerzy SME będą zaangażowani w budowę ekosystemu na najwyższym poziomie, poprzez testowanie, weryfikację i optymalizację wdrożenia technologii 5G oraz przyczynienie się do przyszłych innowacji bezprzewodowych dla 5G i poza nią. Z kolei MŚP będą korzystać z technologii 5G i budować przyszły rynek usług 5G. To jeden z powodów, dla których Komisja Europejska utworzyła 5G Partnerstwo Publiczno-Prywatne (5G PPP) – aby wspierać innowacyjność 5G i konkurencyjność przemysłu. 5G pomoże przynieść wiele nowych i udoskonalonych produktów i usług, w których małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają decydującą rolę.